فناوری

دکتر جعفر مهراد
بنیانگذار isc:

بنیانگذار ISC با اشاره به نتایج رتبه بندی دانشگاهها در نظام QS از رشد رتبه دانشگاه علوم پزشکی تهران خبر داد و گفت: این دانشگاه در دو رشته پزشکی و داروسازی جزء ۲۵۰ دانشگاه برتر است.

اشتراک در فناوری