فیلم؛
امام خامنه ای

مذاکره کنندگاه به هیچ وجه  تحمیل، زور، تحقیر و تهدید را قبول نکنند!

افزودن دیدگاه جدید